Pagrindinės 2017-18 m. VAJC veiklos kryptys

  • Evangelizacijos projektas
  • Bažnyčioje giedančių ir grojančių ugdymo projektas;
  • Lyderių ugdymo programa;
  • Ministrantų sielovada;
  • Katalikiško jaunimo laisvalaikio programa – „Laistytuvas“.

 

Vilniaus arkivyskupijos mažesniųjų-didesniųjų parapijų globojimo projektas

Vilniaus arkivyskupija vienija apie 95 skirtingas parapijas. Matydami, kad mūsų arkivyskupijoje (ypatingai mažesniuose miesteliuose, kaimuose) mažėja jaunimo bendruomenių ir parapijose veikiančių jaunimo grupelių, pagrindine 2017/18 m. veiklos kryptimi buvo pasirinktas evangelizacijos projektas.

Šiuo projektu yra siekiama aplankyti visas Vilniaus arkivyskupijos parapijas, susipažinti su jau parapijose esančiu jaunimu. Kur jo nėra, išsiaiškinti priemones ir būdus, kaip toje vietoje galėtų atsirasti jaunimo bendruomenė ir kaip Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras gali parapijoms padėti puoselėti jaunimo sielovadą. Taip pat planuojama aplankyti Vilniaus arkivyskupijoje esančias mokyklas. Jose supažindinti moksleivius su Katalikų bažnyčia, liudyti gyvą tikejimą ir pakviesti moksleivius prisijungti prie parapijoje veikiančių jaunimo grupelių bei kitų iniciatyvų.

Šiuo evangelizacijos projektu kartu norima pasikviesti ir Vilniaus mieste esančias stiprias jaunimo bendruomenes, kurios būtų didelė pagalba liudijant tikėjimą ir buriant naujas bendruomenes. Į pagalbą kviesime ir šv. Juozapo kunigų seminarijos studentus, Vilniaus arkivyskupijos šeimos ir katechetikos centrus, supažindinsime jaunimą su „Pažink save“ programa.

 

 

Bažnyčiose giedančio ir muzikuojančio jaunimo ugdymas

Bažnyčiose giedančio ir muzikuojančio jaunimo ugdymo programos tikslas – sudaryti sąlygas Vilniaus arkivyskupijoje veikiančiam aktyviam, muzikuojančiam jaunimui susipažinti, įsigilinti ir kartu mokytis šlovinti Viešpatį, įgauti teologinių/teorinių bei praktinių įgūdžių, augti dvasiškai.

Iki šiol vykdytose šlovinimo dienose ir šlovintojų stovykloje pastebėjome ir išgirdome iš jaunuolių didžiulį poreikį daugiau sužinoti apie šlovinimą, įvairias jo formas, gilintis į Bažnyčios Tradiciją, ugdyti savo talentus, mokytis kokybiškai muzikuoti, augti tikėjime.

Darbo su giedančiu ir muzikuojančiu jaunimu idėjų priežastys:

Muzika – sritis, kurioje save realizuoti gali nemaža dalis jaunimo. Per muziką, šlovinimą ne vienas atranda tikėjimą ir pasilieka Bažnyčioje kaip veiklus bendruomenės narys. Lankantis įvairiose Vilniaus arkivyskupijos bendruomenėse pastebėjome, kad giedantiems Bažnyčiose dažnai trūksta ir teorinių, ir praktinių žinių apie šlovinimą, kas tai yra, kam tai reikalinga, kaip reikėtų šlovinti, koks yra ryšys tarp šlovinimo ir liturgijos, kokią reikšmę šlovinimas turi Šv. Mišių metu ir pan. Todėl buvo nuspręsta pradėti dirbti su šlovintojais, bažnyčiose giedančiu jaunimu, suteikiant jiems galimybę ne tik tobulėti muzikoje, bet gilinti tikėjimą ir atrasti savo vietą Bažnyčioje.

Pagrindinis VAJC tikslas dirbant su Vilniaus arkivyskupijos šlovintojais – formuoti šlovintojus kaip džiaugsmingos Bažnyčios  ir tikėjimo liudytojus, suteikiant jiems ne tik praktinių, bet ir teologinių/teorinių žinių apie šlovinimą.

 

 

Lyderių ugdymo programa

Jaunimo lyderiai – tai aktyviausi jaunimo grupės nariai, kuriuos būtina įtraukti į pastoracinę veiklą ir suteikti jiems praktinės veiklos bei apaštalavimo tarp bendraamžių įgūdžių (principu „jaunimas – jaunimui“). Jaunimo grupelėse dažnai susiduriama su problema, kad jaunuoliams trūksta idėjų, kompetencijos, kaip pradėti organizuoti, planuoti veiklą, burti bendruomenę, stinga praktinės veiklos įgūdžių, taip pat gilesnio tikėjimo pažinimo.

Siekiant atliepti šį poreikį, kviečiame jaunimo grupelių vadovus atvykti į lyderių ugdymo seminarą. Jauni žmonės per praktines užduotis išgyvena ir susipažįsta su grupės procesais, įgauna grupės darbo valdymo įgūdžių, išmoksta naujų žaidimų ir jų taikymo grupėje, gilina savo žinias apie Bažnyčią, bendruomenę, sužino įvairių maldos ir apaštalavimo būdų, susipažįsta su jaunimo sielovada ir veiklos planavimo būdais.

Taip pat siekiama, kad skirtingų parapijų jaunimo vadovai susipažintų tarpusavyje, užmegztų kontaktus su kitų parapijų aktyviu jaunimu, pasikeistų idėjomis, iškylančiomis problemomis ar gerosiomis patirtimis.

Seminarai skirti 16-25 metų jaunimui.

 

Ministrantų sielovada

Patarnavimas Šv. Mišių metu yra viena iš dažniausiai sutinkamų jaunimo veiklos parapijose formų. Ministranto tarnystė leidžia patirti gilesnį Katalikų Bažnyčios tikėjimo pažinimą, glaudesnį santykį su Dievu, auginamas brandesnis požiūris į gyvenimą, pašaukimas į kunigystę.

Pagrindinis darbo su Vilniaus arkivyskupijos patarnautojais tikslas yra ugdyti, auginti ir gilinti jų žinias apie ministranto tarnystę bei savanorišką atsidavimą ir įsipareigojimą Kristui bei Jo įsteigtai Bažnyčiai: kad jaunuoliai būtų brandūs savo tikėjime, aktyvūs ir atsakingi vietos bendruomenėse ar parapijose, kad jie trokštų atrasti savo vietą Bažnyčioje ir būtų užsidegę apaštalavimu tarp savo bendraamžių kasdieniniame gyvenime.

Nuo 2005 m. kasmet yra organizuojamos vasaros stovyklos ministrantams, krepšinio turnyrai.

Vilniaus arkivyskupijos Sutvirtinamųjų diena

Daugybė kasmet paruošiamų sutvirtinamųjų dažnai neranda savo nišos bažnyčioje – parapijose ar kitose katalikiško jaunimo susibūrimų vietose, kuriose galėtų tęsti savo kaip tvirtų katalikų kelią, kartu augti tikėjime, gilinti žinias, atskleisti ir panaudoti savo talentus. Sutvirtinamųjų diena siekiame supažindinti sutvirtinimo sakramentui besiruošiančius jaunuolius su jų arkivyskupijoje vykstančia jiems skirta veikla, pristatyti galimas jiems tinkančias formas toliau eiti šiuo keliu.  Šios dienos programos metu jaunuoliai turės galimybę susipažinti tarpusavyje, užmegzti ryšius su Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro darbuotojais, supažindinti su jaunimo centro vykdomomis veiklomis, renginiais. Sutvirtinamųjų dienos metu dalyvaus ir atstovai iš kelių stiprių bendruomenių, kurie galėtų pasidalinti savo patirtimi parapijoje, liudyti, kaip ir kodėl reikalinga bendruomenė ir ką galima rasti ar kartu su bendražygiais kurti savo parapijoje.

 

 

Jaunimo laisvalaikio vakarai

„Laistytuvas“ – tai neformalūs jaunimo laisvalaikio vakarai, vykstantys kiekvieną mėnesį. Atėjus į laistytuvą galima laukti išsiliejančios staigmenos, nes kiekvieną kartą jis siūlo vis kitą veiklą. Tačiau net ir ne veikla čia pati svarbiausia, o galimybė susipažinti ir kartu švęsti jaunystę krikščioniškoje terpėje.

Organizuodami įvairius bažnytinius renginius pastebėjome, kad jaunimas šiuo metu turi daugybę pasirinkimų, kur gali kartu melstis, tačiau yra trūkumas erdvės, kurioje galėtų kartu pasibūti ir pasilinksminti. Taigi atsiliepdami į šį poreikį nusprendėme pripildyti ne vieną laistytuvą, suteikdami galimybę lietis jaunatviškam džiaugsmui!